Všeobecné predajné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné predajné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné predajné podmienky (ďalej ako „VPP“) prevádzkovateľa internetového obchodu EMELIX s.r.o.,Štúrova 61, 900 01 Modra, IČO: 35804386, (ďalej„predávajúci“) sa vzťahujú na všetky vzťahy, ktoré vznikajú pri predaji tovaru predávajúcim zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu. Zákazníkom predávajúceho môže byť aj fyzická osoba (ďalej „kupujúci“). Tieto obchodné vzťahy sa pre ňu ďalej riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej „Občiansky zákonník“), zákonom č.250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďale „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maili kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VPP.

Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

2. Uzatvorenie Zmluvy - objednávka

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Objednávku tovaru uskutoční kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaná objednávka je pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, záväzná momentom jej odoslania predávajúcemu, avšak nie je tým dotknuté ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu krstné meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, názov tovaru, presná špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru, presné miesto dodania tovaru (adresa doručenia), spôsob prepravy a spôsob úhrady kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade, resp. nedokáže požadovaný tovar obstarať, prípadne ho dodať kupujúcemu v požadovanom množstve) neakceptovať objednávku kupujúceho, alebo zrušiť už potvrdenú objednávku kupujúceho, o čom bude kupujúceho informovať (telefonicky, písomne, e-mailom).

Ak je kupujúci spotrebiteľom, neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je Informácia pre zákazníka, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase potvrdenia objednávky predávajúcim a to riadne a včas.

Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho k vybranému tovaru. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. K takto určenej kúpnej cene budú pripočítané náklady na dopravu   tovaru  kupujúcemu (ďalej ako „Kúpna cena“).

Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu priamo pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo prevodom na účet. Pokiaľ kupujúci nezaplatí tovar do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, predávajúci je oprávnený účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

4. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru predávajúci realizuje rozvozom alebo expresnou zásielkovou službou (kuriérom) na adresu kupujúceho určenú v objednávke.

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar spravidla do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade predávajúceho. Ak predávajúci nemá tovar objednaný kupujúcim v čase ich objednania na sklade, oznámi predávajúci kupujúcemu lehotu, v ktorej bude tovar kupujúcemu dodaný. Ak tovar nie je možné dodať kupujúcemu v lehote 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, alebo je oprávnený dohodnúť sa s predávajúcim na novom dodaní tovaru. Kupujúci je oprávnený využiť u predávajúceho službu expresného dodania tovaru do 24 hodín od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, ktorá je spoplatnená v zmysle cenníka predávajúceho, platného v čase potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru kupujúcemu a kupujúci neodstúpi od zmluvy, je oprávnený predávajúceho požiadať o využitie expres dodania tovaru. V prípade podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený doručiť kupujúcemu tovar expresnou službou na vlastné náklady. 

Dodanie tovaru je zo strany predávajúceho splnené:

- odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste dodania, ak prepravu tovaru obstaráva predávajúci,

- -II- prvému dopravcovi určenému kupujúcim na prepravu alebo odoslaním tovaru kupujúcemu,

- umožnením kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho v otváracích hodinách predávajúceho.

Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať správnosť a úplnosť dodaného tovaru v zmysle článku 5 VPP. Na neskoršie nahlásenie nedostatkov zistiteľných pri prevzatí tovaru predávajúci nebude prihliadať. V prípade neprevzatia doručeného tovaru hradí kupujúci oprávnené náklady vzniknuté predávajúcemu v plnej výške. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, týmto dojednaním nie je dotknuté ustanovenie §10 ods.3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní od vyzvania k prevzatiu tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci  je  oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  Prevzatie  tovaru potvrdí kupujúci podpisom dodacieho listu, kde zároveň čitateľne uvedie svoje meno a priezvisko. Ak dodací list nebol z akéhokoľvek dôvodu vyhotovený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom faktúry, ktorá v tomto prípade slúži ako dodací list. Ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak, prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prvým dňom omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.

5. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady    

Tovar je vyrábaný s najväčšou starostlivosťou za uplatnenia najlepších materiálov a technológií.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci poskytuje záruku za vady tovaru nasledovne:

- množstevné vady - vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru - kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný v dohodnutom množstve,

- viditeľné mechanické poškodenie tovaru, vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí, že tovar bol kupujúcemu dodaný bez zjavných vád,

- vady zistiteľné pri rozbalení tovaru - kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať a používať ho

- vady nezistiteľné inak ako používaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený a povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 dní ako vady zistil alebo za dodržania odbornej starostlivosti mohol zistiť; po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.

Všeobecnou povinnosťou kupujúceho je zaobchádzať s výrobkami podľa pokynov, ktoré sú uvedené v katalógoch, návodoch a prospektoch výrobcov tovaru. Záruka sa nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá najmä za nasledovné vady:

-    materiálu alebo technické vady vzniknuté pri výrobe zariadenia,

-    vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (najmä poškodenie plastových dielov výrobku, poškriabanie displejov vzniknuté nesprávnym čistením, poškodenie spôsobené nárazmi...),

-    vznik. použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou výrobcu tovaru,

- vzniknuté poškodením elektrostatickým výbojom,

- vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, ani na prípadné škody s tým spojené,

- vznik. v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach,

- v dôsledku nekompatibility komponentov zakúpených na inom mieste, než u predávajúceho tohto výrobku, pokiaľ nie je tento komponent schválený predajcom,

- vznik. v dôsl. neoprávneného zásahu do výrobku,

- vznik. v dôsl. hrubého porušovania zásad prevádzkovania a používania tovaru opísaného najmä v katalógu, návode, prospekte, užívateľskej príručke a batérie pri notebookoch.

Postup pri reklamačnom konaní, vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, ak je kupujúci považovaný za spotrebiteľa, ustanovenia §619 a nasl. Občianskeho zákonníka majú prednosť pred dojednaniami v tomto článku. Na nároky z vád tovaru sa ďalej použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru a to bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia  tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci a ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

Tovar vrátený kupujúcim nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale, ak je to možné a pri jeho vrátení je kupujúci povinný doložiť doklad o kúpe tovaru.

Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tovar vrátiť predávajúcemu a to na adresu sídla spoločnosti ak sa s predávajúcim nedohodli inak.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

-poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začal s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

-predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

-predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-predaj  tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

-predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

-vykonanie naliehavých opráv alebo údržby,o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

-predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

-poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto VPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.

VPP platia v tom rozsahu a znení, v akom sú na webovej stránke predávajúceho zverejnené v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.

V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VPP stanú celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto   neplatných   alebo   neúčinných   ustanovení   sa   použijú   ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VPP a/alebo Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších  ustanovení Zmluvy a/alebo VPP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

Rozhodným hmotným a procesným právom (governing law) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VPP, Zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

EMELIX s.r.o., so sídlom Štúrova 61, 900 01 Modra, IČO: 35804386, spracúva na základe zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov je popísane v časti Podmienky ochrany osobných údajov.

V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, adresa pre doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, P.O.Box 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, bližšie kontaktné údaje http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Zakladné ustanovenia

 1. Prevadzkovatelom osobnych udajov podla § 5 písm. o) zakona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov (dalej „Zakon“) je EMELIX, s.r.o., ICO 35804386, Štúrova 61, 900 01 Modra (dalej „prevadzkovatel“).
 2. Kontaktne udaje prevadzkovatela su

adresa: EMELIX, s.r.o., Štúrova 61, 900 01 Modra

email: emelix@emelix.sk

telefon: 033 6406580

 1. Osobnmi udajmi sa rozumeju vsetky informacie o identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osobe; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzicka osoba, ktoru mozno priamo ci nepriamo identifikovat, najma odkazom na urcity identifikator, napriklad meno, identifikacne cislo, lokalizacne udaje, sietovy identifikator alebo odkazom na jeden ci viac zvlastnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo spolocenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevadzkovatel nevymenoval zodpovednu osobu pre ochranu osobnych udajov. Kontaktnym udajom osoby, ktora zodpovie otazky ohladne osobnych udajov je emailova adresa podatelna@knott.sk

II. Zdroje a kategorie spracovavanych osobnych udajov

 1. Prevadzkovatel spracovava osobne udaje, ktore ste mu poskytli alebo osobne udaje, ktore prevadzkovatel ziskal na zaklade plnenia Vasej objednavky.
 2. Prevadzkovatel spracovava Vase identifikacne a kontaktne udaje a udaje nutne pre plnenie zmluvy.

III. Zakonny dovod a uel spracovania osobnych udajov

 1. Zakonnym dovodom spracovania osobnych dajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevadzkovatelom podľla § 13 ods. 1 pism. b) Zakona,
 • opravneny zaujem prevadzkovatela na poskytovan priameho marketingu (najma pre zasielanie obchodnych oznamov a newsletterov) podla § 13 ods. 1 pism. f) Zakona
 1. Ucelom spracovania osobnych udajov je
 • vybavenie Vasej objednavky a vykon prav a povinnosti vyplyvajucich zo zmluvneho vztahu medzi Vami a prevadzkovatelom; pri objednavke su vyzadovane osobne udaje, ktore su nutne pre uspesne vybavenie objednavky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobnych udajov je nutnou poziadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobnych udajov nie je mozne zmluvu uzavriet ci ju zo strany prevadzkovatela plnit,
 • zasielanie obchodnych oznamov a vykon dalsich marketingovych aktivit.
 1. Zo strany prevadzkovatela nedochadza k automatickemu individuáalnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zakona.

IV. Doba uchovavania osobnych udajov

 1. Prevadzkovatel uchovava osobne udaje po dobu nevyhnutnu k vykonu prav a povinnosti vyplyvajucich zo zmluvneho vztahu medzi Vami a prevdzkovatelom a uplatnovanie narokov z tychto zmluvnych vztahov (po dobu 15 rokov od ukoncenia zmluvneho vztahu).
 • po dobu, nez je odvolany suhlas so spracovanim osobnych udajov pre ucely marketingu, najdlhsie 10 rokov, ak su osobne udaje spracoavane na zaklade suhlasu.
 1. Po uplynuti doby uchovavania osobnych udajov prevadzkovatel osobne udaje vymaze.

V. Prijemcovia osobnych udajov (subdodavatelia prevadzkovatela)

 1. Prijemcovia osobnych udajov su osoby
 • podielajuce sa na dodavani tovaru / sluzieb / realizacii platieb na zaklade zmluvy,
 • zaistujuce sluzby prevadzkovania e-shopu (MB Tech BB s.r.o.) a dalsie sluzby v suvislosti s prevadzkovanim e-shopu,
 • zaistujuce marketingove sluzby.
 1. Prevadzkovatel nema v umysle odovzdat osobne udaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinarodnej organizacii.

VI. Vase prava

 1. Za podmienok stanovenych v Zakone mate
 • pravo na pristup ku svojim osobnym udajom podla § 21 Zakona,
 • pravo na opravu osobnych udajov podla § 22 Zakona, popripade obmedzenie spracovania poda § 24 Zakona,
 • pravo na vymaz osobnych udajov podla § 23 Zakona,
 • pravo vzniest namietku proti spracovaniu podla § 27 Zakona,
 • pravo na prenositelnost udajov podla § 26 Zakona,
 • pravo odvolat suhlas so spracovanim psomne alebo elektronicky na adresu alebo email preváadzkovatela uvedeny v cl. III tychto podmienok.
 1. Dalej mate pravo podat staznost u Úradu pre ochranu osobnych udajov v pripade, ze sa domnievate, ze bolo porusene Vase pravo na ochranu osobnych udajov.

VII. Podmienky zabezpecenia osobnych udajov

 1. Prevadzkovatel prehlasuje, ze prijal vsetky vhodne technicke a organizacne opatrenia k zabezpeceniu osobnych udajov.
 2. Prevadzkovatel prijal technicke opatrenia k zabezpeceniu datovych ulozisk a ulozisk osobnych udajov v listinnej podobe, najma sifrovanie dat a zaloh, niekolkostupnova antivirusova ochrana atd.
 3. Prevadzkovatel prehlasuje, ze k osobnym udajom maju pristup len nim poverene osoby.

VIII. Zaverecne ustanovenia

 1. Odoslanim objednavky z internetoveho objednavkoveho formulara potvrdzujete, ze ste oboznameny/a s podmienkami ochrany osobnych udajov a ze ich v celom rozsahu prijimate.
 2. S tymito podmienkami suhlasite zaskrtnutim suhlasu prostrednictvom internetoveho formulara. Zaskrtnutim suhlasu potvrdzujete, ze ste sa oboznamili s podmienkami ochrany osobnych udajov a ze ich v celom rozsahu prijimate.
 3. Prevadzkovatel je opravneny tieto podmienky zmenit. Novu verziu podmienok ochrany osobnych udajov zverejni na svojich internetovych strankach a zaroven Vam zasle novu verziu tychto podmienok na Vasu e-mailovu adresu, ktoru ste prevadzkovatelovi poskytli.

Tieto podmienky nadobudaju ucinnost dna 20.3.2019.

 

Login

Zlý email alebo heslo

Triedy a označenia produktov

Technický stav všetkých nami predávaných produktov je 100%. Pre všetky nami predávané produkty platí plná záruka ako na nové produkty.

Rozdelenie batérií Refurbished notebookov do tried na základe testovania špeciálnym záťažovým testom:

NB

nová batéria    (** Záruka na kapacitu 12 mesiacov)

VD

70 - a viac min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka ale je zlá  -  nefunkčná)

Rozdelenie Refurbished notebookov do kozmetických tried:

A- Trieda

Najpredávanejšia trieda, garancia dobrého vzhľadu. Minimálne kozmetické vady (drobný škrabanec na plaste,...) Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu. Displej je v 100% stave, ako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stave, avšak notebook vykazuje väčšie stopy predošlého zaobchádzania a kozmetické vady sú viditeľnejšie. Hardware 100% stav.

B Trieda

Viac viditeľné kozmetické vady na plastoch a displeji. Zariadenie je samozrejme 100% funkčné a vady nemajú vplyv na technický stav produktu. Detailné fotky produktov nájdete v Galérii, kde si vyhovujúci kus môžete rovno objednať.

Rozdelenie Refurbished monitorov do kozmetických tried:

A Trieda

Displej 100% stav, viditeľné známky používania možu byť len na plastoch.

A- Trieda

Minimálne kozmetické vady na displeji ktoré pri bežnej práci tažko identifikovať (vadný pixel, škrabanček), známky používania povolené aj na plastoch.

B+ Trieda

Väčšie kozmetické vady na displeji (napríklad väčší škrabanec, viac vadných bodov, vačší fľak) avšak neprekážajú pri práci a sú plne použitelné

B Trieda

Značné poškodenia displeja, plastov, napríklad pixelové pásy, veľké škrabance a podobne. Využitelné na menej používaných miestach, napríklad k serverom atd. Veľké cenové zvýhodnenie. V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Refurbished all in one do kozmetických tried:

A Trieda

Display 100% stav, minimálne kozmetické vady.

A- Trieda

Minimálne viditeľné drobné vady na pohľadovej časti. Väčšie kozmetické vady prípustné nepohľadových strán (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menšie kozmetické vady aj na displaji (neprekážajú pri práci ) viditeľnejšie kozmetické vady aj na pohľadových stranách.

B Trieda

Väčšie kozmetické vady na displaji (neprekážajú pri práci ), poškodenia plastov môžu byť väčšie (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnenie! V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Renew produktov:

G GOLD

tovar v 100% stave. Žiadne známky použitia v originálnom balení.

S SILVER

tovar v 100% stave, bez viditeľnejších stôp akéhokoľvek zaobchádzania, chýba len pôvodný obal. Plná záruka ako na nové.

B BRONZE

môže obsahovať jemné, málo viditeľné škrabance, vzniknuté pri remarketed procese, prípadne výrobné vady na šasi ntb. Cenové zvýhodnenie. Plná záruka ako na nové.

B- BRONZE-

Viditeľné známky používania, väčší počet škrabancov / rýh. Škrabance na displeji, bez fľakov. Informujte sa o stave u obchodníkov. Najväčšie cenové zvýhodnenie. Záruka ako na nové. Foto na  vyžiadanie u obchodníka.

Reklamačné podmienky

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.